Don W. Anthis & Doug B. Thomson, CPAsaccountants in Houston